“โตโยต้า ถนนสีขาว” รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

Last updated: 2022-05-29  | 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “องค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน (Prime Minister Road Safety Award)” ประจำปี 2565 จากโครงการ “โตโยต้า ถนนสีขาว” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ให้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมี นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนรับมอบ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

  โครงการ “โตโยต้า ถนนสีขาว” เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ดำเนินงานต่อเนื่องมากว่า 34 ปี มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยแนวคิดการสร้าง “สังคมคนขับรถดี”  ผ่านการปลูกฝัง “วินัยและน้ำใจ” ในการขับขี่ ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ การจัดทำคู่มือและจัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย (Toyota Mobility Driving) เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะการขับขี่เพื่อนำไปสู่การลดจำนวนอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั่วไป การสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน การดำเนินโครงการ Toyota Campus Challenge เพื่อให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้จัดทำแผนประกวดโครงงานและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยของตน ตลอดจนการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการปรับปรุงจุดเสี่ยงบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นการเข้ารับมอบรางวัล “องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน (Prime Minister Road Safety Award)” ปี 2565 ในครั้งนี้ นับเป็นการรับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนนโดยโครงการ โตโยต้าถนนสีขาว มุ่งเน้นการทำกิจกรรม เพื่อปรับปรุง 3 ปัจจัยที่มีผลกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนี้ 1.ปัจจัยด้านคน : ปลูกฝังจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย และพัฒนาทักษะผู้ขับขี่อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม 2.ปัจจัยด้านรถ : เตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนการเดินทางในทุกเทศกาล 3.ปัจจัยด้านถนน : ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ ในโอกาสที่ดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ 60 ปี ในปีนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยังคงยึดมั่นในการขับเคลื่อนความสุขและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) โดยมีโครงการโตโยต้า ถนนสีขาว เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และจะมีการขยายผลไปสู่ความร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) ในการนำระบบการจราจรอัจฉริยะเข้าไปพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบการจราจร และมีแผนการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยการปรับปรุงจุดเสี่ยง จำนวน 60 จุด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อสานต่อพันธกิจในการสร้าง "สังคมคนขับรถดี" ให้เกิดแก่สังคมไทยต่อไป

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com